Algemene voorwaarden

Artikel 1: Behoudens andersluitende geschreven bepalingen zijn de volgende voorwaarden toepasselijk op om het even welke verkoop van goederen (of levering van diensten)

Artikel 2: Onze offertes, prijzen, prijslijsten en circulaires zijn vrijblijvend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittigingen.

Artikel 3: Eventueel overeengekomen leveringstermijnen zijn louter indicatief en op geen enkel ogenblik bindend. Een niet-tijdige levering kan door de opdrachtgever niet worden geweigerd. De opdrachtgever kan er zich niet op beroepen noch schadevergoeding eisen. De gevallen van overmacht, daarin begrepen de ongevallen in onze richting of van personen, gehele of gedeeltelijke staking, onlusten, oproer, machinebreuk, gebrek aan transportmiddelen, nalatigheid of gebrek of vertraging van onze leveranciers die de uitvoering van de bestelling belemmeren of schorsen, ontlasten ons van gelijk welke verantwoordelijkheid en verlenen het recht aan onze verbintenis te verzaken zonder enige vergoeding van onzentwege.

Artikel 4: Eventuele klachten dien te gebeuren bij een ter post aangetekend schrijven binnen de 8 dagen.

Artikel 6: Alle goederen dienen voldaan te zijn voor de leveringen.

Artikel 7: Het eigendomsrecht van de verkochte goederen wordt opgeschort tot volledige betaling van de goederen.

Artikel 8: Bij gehele of gedeeltelijke annulatie van een bestelling verbindt de besteller er zich toe ons te vergoeden voor alle uitgaven, werken en gederfde winsten, deze laatste forfaitair en onherleidbaar geraamd op 30% der bestelde doch niet uitgevoerde werken en/of niet geleverd materiaal.

Artikel 9:Alle mogelijke betwistingen van welke aard ook, daarin begrepen vorderingen in vrijwaring, in tussenkomst of gemeenverklaring zullen uitsluitend voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Veurne worden aanhangig gemaakt. In geval van wissels, cheques of orderbriefjes worden getrokken of aanvaard, wordt geen afbreuk gedaan aan bovenstaande clausules.

Artikel 10: De rechtszaken kunnen enkel ingeleid worden door een matrassenhuis gekozen rechtbank. (Deze gebeurt in de omgeving van onze winkels.)


Privacy disclaimer

Groep Matrassenhuis hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten